Gorąca dyskusja

Witam wszystkich Opiekunów Wykluczonych przez Rząd RP a także wszystkie osoby niepełnosprawne, w które również uderzyła ustawa z grudnia 2012 roku.

Odebrano nam prawa nabyte a wraz z nimi środki do życia i ubezpieczenie zdrowotne jak również składki emerytalno – rentowe. Odebrano nam godność, spychając nas na margines!

Więcej o naszej sytuacji, o tym z czym WALCZYMY w zakładce O nas – Wyklucznych Opiekunach a także na naszym Forum

*********************************************************************************************************

W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE NIEKTÓRZY POSTANOWILI ZROBIĆ Z BLOGA ŚMIETNIK, PRZYPOMINAMY REGULAMIN.
ŁAMANIE REGULAMINU BĘDZIE SKUTKOWAŁO ZABLOKOWANIEM PISZĄCEGO!

 

Regulamin bloga! (przeczytaj zanim napiszesz!)

Zapraszam wszystkich Wykluczonych Opiekunów do dyskusji!

 

*********************************************************************************************************

 

*********************************************************************************************************

 

Wszelkie informacje na temat POZWU ZBIOROWEGO

znajdą Państwo > TUTAJ <

 

 

 

 • #1 napisane przez ~Elżbieta
  około 1 godzinę temu

  Linka u mnie MOPS powołał się na art.23 i 27 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, też opiekuję się mężem. Pozdrawiam.

  • #2 napisane przez ~linka
   około 9 minut temu

   U mnie w uzasadnieniu też przytoczyli te artykuły, ale kontekst wskazywał raczej na to, że opieka nad mężem to mój obowiązek, wynikający właśnie z tych artykułów (i tu zgoda), a nie że mogę jeszcze coś za to chcieć. Czekam teraz na decyzję SKO, mam nadzieję, że uchylą i przyznają. Pozdrawiam również :)

 • #3 napisane przez ~Krzysztof
  około 2 godziny temu

  Przy okazji komentarza ~Piotra na blogu niebieskim
  http://wykluczeniopiekunowieon.blog.pl/comment-page-165#comment-15876
  przypominam jeszcze raz swój komentarz, który dotyczył zmian w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego, które należy wykorzystać w walce o świadczenie pielęgnacyjne

  Nowy Kodeks postępowania administracyjnego zaczął obowiązywać 1 czerwca 2017 r.
  http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1183
  Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych
  innych ustaw
  http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-446-2016/$file/8-020-446-2016.pdf

  Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

  4. Zasada pewności prawa (zasada uprawnionych oczekiwań – art. 8 § 2 k.p.a.)
  Skonkretyzowania wymaga także zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa, stanowiąca fundamentalne założenie dla realizacji postulatu przyjaznych relacji między administracją a obywatelami. Jednym z podstawowych kryteriów oceny, na ile władza jest przyjazna jednostce, jest przewidywalność działań władzy publicznej. Strona, zwłaszcza jeżeli występuje do organu, z reguły w sprawach wymagających uprzedniego zaangażowania istotnych zasobów, w tym czasu, ma prawo układać swoje interesy w przekonaniu, że działając w dobrej wierze i z poszanowaniem prawa, nie naraża się na niekorzystne skutki prawne swoich decyzji. Chodzi tu zwłaszcza o skutki, których strona nie mogła przewidzieć w chwili ich podejmowania. Racjonalne planowanie działań strony wymaga zatem od organów administracji publicznej respektowania zasady nieodstępowania od utrwalonej praktyki, czy innymi słowy – zasady respektowania uprawnionych oczekiwań, wynikających z utrwalonej praktyki danego organu. Zasada uprawnionych oczekiwań znajduje wyraz w art. 10 ust. 2 EKDPA, zgodnie z którym: „Urzędnik uwzględnia uzasadnione i słuszne oczekiwania jednostek, które wynikają z działań podejmowanych w przeszłości przez daną instytucję”. W orzecznictwie sądów administracyjnych również dostrzega się konieczność uwzględniania utrwalonej praktyki organu przy stosowaniu prawa: „Zmienność poglądów wyrażanych w decyzjach organów […] wydanych na tle takich samych stanów faktycznych, ze wskazaniem tej samej podstawy prawnej i bez bliższego uzasadnienia takiej zmiany stanowi naruszenie art. 8 k.p.a.”18) . Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny: „[…] przejawem prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów państwa jest m.in. rozstrzyganie tożsamych faktycznie i prawnie spraw w taki sam lub zbliżony sposób”19) . Skutki zmiany utrwalonej praktyki organów administracji nie powinny działać wstecz, powodując niekorzystne skutki dla stron. Zasada uprawnionych oczekiwań zyskuje szczególne znaczenie w sferze uznania administracyjnego oraz w zakresie spraw, w których organ zajął stanowisko, np. przyjmując wytyczne lub ogłaszając interpretację prawa, czy w innych wypowiedziach o charakterze tzw. miękkiego prawa. W sferze uznania administracyjnego ryzyko rozbieżności w praktyce administracyjnej jest największe. Z kolei wytyczne i inne akty tzw. miękkiego prawa kreują uzasadnione, rozsądne oczekiwanie, że organy będą się do nich stosowały.
  To, że sprawy mają charakter indywidualny, nie oznacza, że nie jest możliwe wypracowanie utrwalonych praktyk w zakresie ich rozstrzygania z uwagi na ten sam stan faktyczny i prawny (por. m.in. wyrok NSA z dnia 9 października 2015 r., sygn. I OSK 1378/15). Przepis art. 8 § 2 k.p.a. formułuje w związku z powyższym zasadę, zgodnie z którą organ nie powinien bez uzasadnionych przyczyn odstępować od utrwalonej praktyki. Przez utrwaloną praktykę należy rozumieć sposób stosowania normy prawnej (jej subsumpcji) przez organ w takim samym stanie faktycznym, który można uznać za dominujący w okresie, w którym miało miejsce oceniane zachowanie strony.
  Przymiot „utrwalonej” ma więc taka praktyka, która jest w stanie wzbudzić w świadomości ostrożnego i należycie poinformowanego podmiotu racjonalne (uprawnione) oczekiwania, że organ rozstrzygnie sprawę w określony sposób (por. wyrok TSUE w sprawie Salomie i Oltean, C-183/1420) , wyrok ETS w sprawie Elmeka, C-181/04 do C-183/0421)). Zgodnie z projektowaną regulacją organ może odstąpić od swojej utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw tylko wówczas, gdy uzasadniają to ważne przyczyny. Konieczność zmiany praktyki organu może wynikać w szczególności z oczywistej niezgodności tej praktyki z prawem (co przykładowo może znaleźć potwierdzenie w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE czy Trybunału Konstytucyjnego), z faktu, że praktyka była wynikiem przestępstwa, z braku obiektywnej możliwości spełnienia oczekiwań strony (np. z uwagi na brak odpowiednich środków finansowych) czy z ważnego interesu publicznego (zmiana tzw. polityki administracyjnej). W każdym przypadku organ musi dokładnie i wszechstronnie uzasadnić decyzję o odstąpieniu od dotychczasowej, utrwalonej praktyki.

  18) Wyrok WSA w Warszawie z dnia 9 grudnia 2009 r., sygn. VIII SA/Wa 641/09.
  19) Wyrok NSA z dnia 9 października 2015 r., sygn. I OSK 1378/15; por. wyrok WSA w Białymstoku
  z dnia 12 grudnia 2013 r., sygn. II SA/Bk 741/13: „[…] zasadę pogłębiania zaufania obywateli do
  organów państwa narusza także różna interpretacja przepisu prawa dokonywana w takim samym stanie
  faktycznym przez ten sam organ”
  .

  w uzupełnieniu należy dodać, że
  Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej przyjęta w grudniu 2000 r. w Nicei umieściła w katalogu zawartych w niej praw prawo do dobrej administracji (art. 41). Oznacza to, że prawem i to podstawowym obywatela Unii Europejskiej jest domaganie się od organów i instytucji Unii bezstronnego zgodnego z prawem rozpatrzenia, bez zbędnej zwłoki, sprawy wniesionej do danego organu lub instytucji. Prawu temu towarzyszy obowiązek organów i instytucji, a także wszystkich zatrudnionych w nich funkcjonariuszy, właściwego, zgodnego z prawem
  obywatela załatwienia sprawy. Jeżeli w wyniku działań administracji wnoszący sprawę poniósł szkodę, to przysługuje mu roszczenie o odszkodowanie.
  [...]
  dopóki pomiędzy powinnością i rzeczywistością zachodzi znaczna różnica, to jest konieczne stałe przypominanie administracji jej obowiązków i uświadamianie obywatelom ich praw.

  Parlament Europejski uchwalił we wrześniu 2001r.Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej i zalecił stosować w organach i instytucjach Unii.
  znajdziemy w nim m.in.
  Artykuł 5
  Zasada niedyskryminowania
  1. Przy rozpatrywaniu wniosków jednostek i przy podejmowaniu decyzji urzędnik zapewni przestrzeganie zasady równego traktowania. Pojedyncze osoby znajdujące się w takiej samej sytuacji
  będą traktowane w porównywalny sposób.

  natomiast w omówieniu do artykułu 5, można przeczytać:
  Zasada równego traktowania osób, znajdujących się w takiej samej sytuacji w sposób porównywalny współbrzmi z tezą innego wyroku NSA nr II SA 1161/84, że „z konstytucyjnej zasady równości obywateli wobec prawa wynika prawo obywateli do oczekiwania, że w takich samych sytuacjach prawnych i faktycznych mogą oczekiwać od organów administracji takich samych rozstrzygnięć”.
  dalej
  Artykuł 10
  Oczekiwania prawnie uzasadnione oraz konsekwentne działanie i doradztwo
  2. Urzędnik uwzględnia uzasadnione i słuszne oczekiwania jednostki, które wynikają z działań podejmowanych przez daną instytucję w przeszłości.

  Skoro Europejski Kodeks Dobrej Praktyki Administracyjnej istnieje, a Polska jest częścią Unii Europejskiej, więc może w odwołaniach do SKO oraz skargach do WSA lub NSA warto powoływać się na jego zapisy.

  • #4 napisane przez ~linka
   około 2 godziny temu

   A propos Pańskiego komentarza, Panie Krzysztofie, mały przykład ilustrujący rzetelność urzędniczą w mojej sprawie. W 2013 roku przyznano mi SZO w zw. z opieką nad mężem na podstawie art. 16a „SZO przysługuje osobom, na których zgodnie z k.r.o ciąży obowiązek alimentacyjny”. Potem w 2014 też mi przyznano. (Dopisek „a także małżonkom” wszedł w życie 1 stycznia 2015) Teraz dostałam odmowę z mops na podst. identycznie brzmiącego artykułu, tyle że dotyczącego śp, z obszernym uzasadnieniem, że między małżonkami nie istnieje obowiązek alimentacyjny. Dodam, że wszystko to załatwiała ta sama pani :)

 • #5 napisane przez ~Halina
  około 4 godziny temu

  Do Jana, sytuacja była taka sama, po odwołaniu się do SKO jeszcze do nich zadzwoniłam, poprosiłam o połączenie z osobą która się moją sprawą zajmuję i z nią porozmawiałam tak od serca, spotkałam się ze zrozumieniem i powiedziano, abym poszła do MOPS i zrezygowała z ZDO ( jedyna negatywna przesłanka ) i z pismem o rezygnacji przyjść do nich i SKO wyda decyzję o przyznaniu Śp i tak się stało.

 • #6 napisane przez ~sisi
  około 5 godziny temu

  Witam. WSA w Gdańsku uchyliło decyzję I i II instancji:) Muszę poczekać ok. 3 tyg. na uzasadnienie.
  Bardzo dziękuję wszystkim tu piszącym za pomoc a w szczególności Krzysztofowi, Michałowi i Didi:)
  Pozdrawiam.
  dotyczy sprawy sygn. akt III SA/Gd 618/17 z dnia 19-10-2017r.

 • #7 napisane przez ~jola
  około 8 godziny temu

  Panie Krzysztofie potrzebuję bardzo pilnej pomocy proszę o podanie numer tel. lub e mail do pana,na e mail jolanta.suchy@ onet.pl

 • #8 napisane przez ~Elżbieta
  około 23 godziny temu

  Super wiadomość cieszę się że z mamą wszystko w porządku i dzisiaj taka piękna była pogoda, oby tak dalej .Pozdrawiam.

 • #9 napisane przez ~jamci
  około 1 dni temu

  Jan, więcej odwagi. Z tego co napisałeś w swoich poprzednich wątkach, nie wynika z jakiego powodu dostałeś decyzję odmowną z MOPS, po decyzji kasatoryjnej SKO.

  • #10 napisane przez ~Jan
   około 1 dni temu

   juz napisałem tą decyzję poszukaj niżej

   • #11 napisane przez ~jamci
    około 1 dni temu

    MOPS idzie w zaparte odnośnie art.17.1b u.ś.r. dlatego masz nie jedną, a dwie negatywne przesłanki. Musisz zdecydować co do sposobu wyeliminowania przesłanki z art.27ust.5 u.ś.r.
    i składać ponownie odwołanie do SKO odnośnie art.17.1b. z zaznaczeniem o bezpośrednie przyznanie ŚP. U góry masz wzory/podpowiedzi ja to zrobić. Poczytaj też wcześniejsze wpisy.

    • #12 napisane przez ~Jan
     około 1 dni temu

     ale art.27ust.5 u.ś.r. jest wyeliminowany , bo sami w MOPS kazali mi napisać o rezygnację z ZDO co uczyniłem i jest decyzja , że nie mam już ZDO

     • #13 napisane przez ~jamci
      około 1 dni temu

      Początek drogi w walce o ŚP. MOPS idzie w zaparte i udaje „głupa”. Pozostaje Ci odwołanie (17.1b) z zaznaczeniem o rozstrzygnięcie sprawy przez Organ II instancji. Podaj również nr decyzji uchylającej ZDO. To jest moja sugestia. Decyzja należy do Ciebie.

     • #14 napisane przez ~jamci
      około 23 godziny temu

      Jeszcze jedna podpowiedź. Jeżeli czytelnie dla tych „baranów” z MOPS sformułujesz odwołanie, po przeczytaniu zastosują tzw. autokontrolę i od razu bez skierowania do SKO, wydadzą decyzję przyznającą ŚP. Umożliwia to k.p.a.

     • #15 napisane przez ~Jan
      około 23 godziny temu

      wątpię aby to zrobili , myślę że asekuruja się , tak zrozumiałem podczas rozmowy , ale dali mi do zrozumienia , że po odwołaniu do SKO dostanę ŚP, nie wiem tylko kto wyda czy SKO czy MOPS

     • #16 napisane przez ~jamci
      około 22 godziny temu

      Po zagłębieniu się w przepisy wydaje mi się, że jednak urzędasy w tym przypadku muszą przekazać odwołanie do SKO. Ewentualna autokontrola może dotyczyć skargi do Sądu Administracyjnego. Jan, tak czy inaczej masz już jak w banku ŚP. Szkoda tylko czasu, bo trafiłeś na początku, na takich oryginałów z MOPS. Zgodnie ze wskazówkami SKO i wydaniem decyzji uchylającej ZDO, powinni od razu wydać decyzję przyznającą ŚP. Tak jak wspomniał wcześniej Krzysztof, to jest kuuuriooozum! Jest powiedzenie, że myślenie nie boli. Widać, że nie dotyczy to urzędasów z Twojego MOPS. Temat chyba zakończony. Pozdrawiam.

     • #17 napisane przez ~Jan
      około 22 godziny temu

      Pozdrawiam i dzięki za dzisiejszą dyskusję

     • #18 napisane przez ~jamci
      około 22 godziny temu

      ……….. nie upieram się odnośnie autokontroli Organu I instancji. Być może jest to możliwe też w tym przypadku. Ale to już nieważne. Składaj odwołanie(14 dni od otrzymania decyzji). Napisz co zrobił MOPS. Jak zechcesz to podasz gdzie pracują takie „orły”.

     • #19 napisane przez ~Anna
      około 22 godziny temu

      Jak to gdzie? Tam gdzie żądali aktów zgonów, rodziców mojej 84 letniej Mamy w Białymstoku, i też nie wierzyłaś? a tu widzisz jakie kwiatki.Też czekam na decyzję SKO.

     • #20 napisane przez ~ilona
      około 23 godziny temu

      ZGADZAM SIE!!!! szkoda czasu na sko !!! niech załatwiają na etapie 1 instancji

   • #21 napisane przez ~ilona
    około 1 dni temu

    Janie a czy w uzasadnieniu decyzji Sko jest jakaś zmianka na temat art. 17ust 1???

    • #22 napisane przez ~Jan
     około 1 dni temu

     tak tutaj
     Jak wynika z materiału dowodowego sprawy odwołujący korzysta z tej formy pomocy, bowiem dotychczasowe regulacje prawne uniemożliwiły mu skuteczne ubieganie się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. Nie była to zatem kwestia jego wyboru, ale sytuacja wymuszona przepisami prawa i okolicznościami.
     Kolegium podziela ocenę sądów administracyjnych, iż ratio legis regulacji zawartej w art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy sprowadza się do tego, aby uniemożliwić osobom uprawnionym równoczesne pobieranie kilku świadczeń, np. specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, których celem jest rekompensata opiekunowi utraty dochodów w związku z rezygnacją z zatrudnienia na rzecz sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Przepis ten należy zatem interpretować w taki sposób, że nie jest dopuszczalne jednoczesne przyznanie i wypłata dwóch lub więcej opisanych w nim świadczeń, natomiast stronie przysługuje prawo wyboru, z którego z nich chce skorzystać. Należy też wyraźnie podkreślić, iż przepis ałt.27 ust. 5 ustawy powoływany jako jedna z podstaw prawnych zaskarżonej decyzji wyraźnie mówi o wyborze jednego ze świadczeń. Oznacza to, że strona ma prawo do zmiany zdania w zakresie rodzaju świadczenia , które chciałaby uzyskiwać i w tym znaczeniu ustalenie prawa do jednego z wymienionych w art. 17 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy świadczeń nie wyklucza, w przypadku zmiany okoliczności i spełniania określonych przepisami warunków, do ubiegania się o przyznanie innego świadczenia (tak np. WSA w Warszawie z 28.10.2016r., Vill SA/Wa 480/16, WSA w Białymstoku z 28.03.2017 Il SA/Bk 139/17, dostępne w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, pod adresem https://orzeczenia.nsa.gov.pl/).
     Warunkiem jednak przyznania wybranego świadczenia – w tym przypadku świadczenia pielęgnacyjnego – winna być rezygnacja z dotychczas otrzymywanego zasiłku dla opiekuna. Z materiału dowodowego sprawy wynika, że Pan Jan Kowalski wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego złożył również oświadczenie z dnia 3 lipca 2017 roku o tym, że ma przyznane prawo do zasiłku dla opiekuna, z którego chce zrezygnować w przypadkuprzyznania mu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z art. 27 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz w oparciu o art. 155 Kpa.

     • #23 napisane przez ~ilona
      około 1 dni temu

      ale czy jest napisane cos o art. 17 ust 1 ust o swiadczeniach rodzinnych?? i o wyroku Tk z 21 października 2014r??? czy SKO ruszyło kwestie momentu powstania niepełnosprawności????

     • #24 napisane przez ~Jan
      około 1 dni temu

      Następnie należy dokonać oceny przesłanek do ustalenia prawa Pana Jana Kowalskiego do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z jego wnioskiem złożonym w dniu 3 lipca 2017 roku. W tym miejscu Kolegium uznaje za konieczne podkreślenie, že oceny tej naležy dokonać przy uwzględnieniu wyroku z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13, Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, iż art. 17 ust. lb ustawy w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji. Wprawdzie, jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny, w wyroku z dnia 14 grudnia 2016r. sygn. akt I OSK 1614/16 (dostępny w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, pod adresem https://orzeczenia.nsa.gov.pl/),wyżej wskazany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, nie wywołuje skutku w postaci utraty mocy obowiązującej zakwestionowanego aktu normatywnego, jednak powoduje konieczność takiej wykładni przepisu, aby jej wynik nie był sprzeczny ze stanowiskiem wyrażonym w wyroku Trybunału. Według tegož Sądu, stosując zaś taki sposób wykładni w odniesieniu do aft. 17 ust. lb ustawy, należy stwierdzić, że w stosunku do opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała nie później, niž do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia, przepis art. 17 ust. lb jest zgodny z Konstytucją i nie ma przeszkód prawnych do jego stosowania, zaś w stosunku do opiekunów osób wymagających opieki, których niepełnosprawność powstała później, kryterium momentu powstania niepełnosprawności, jako uniemożliwiające uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego, utraciło przymiot konstytucyjności. Dodatkowo należy podkreślić ugruntowane orzecznictwo w tym zakresie, iż nie jest dopuszczalne oparcie decyzji odmawiającej przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na tej części przepisu art. 17 ust. lb ustawy, która została uznana za niezgodną z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP (por. np. wyroki: z 6.07.2016 r., I OSK 223/16; z 2.08.2016 r., I OSK 923/16; z 14.12.2016r., I OSK 1614/16; dostępne j.w.)

     • #25 napisane przez ~ilona
      około 23 godziny temu

      Panie Janie! mamy podobne sytuacje!! trafiliśmy na głupków pracujących w opiece!!! z uzasadnienia sko wynika ze nie jest negatywną przesłanką art. 17 ust 1!! niech uda się Pan do opieki i zażąda zmiany decyzji na etapie samokontroli!!! wiem co pisze!! ja tak miałam z pierwsza decyzja teraz walcze w identyczny sposób o kolejną decyzje o SP!! przecież opieka podwaza decyzje sko!!! skoro do SKO to nie jest negatywna przesłanka to nie może być do kierownika opieki!!! bo on łamie PANA PRAWO DO UZYSKANIA sp PRZYZNANE PRZEZ SKO!! niech się Pan skontaktuje z Panem Krzysztofem !!!

 • #26 napisane przez ~Elżbieta
  około 1 dni temu

  Wielkie dzięki.Pozdrowienia dla mamy.

  • #27 napisane przez ~agnieszka
   około 1 dni temu

   witam, znam uzasadnienie mojej sprawy,jest napisane wprost iż ten skalad sedziowski ma inne zdanie niż skład orzekający w identycznej sprawie ,a i ze radząmni złożyć o uchylenie niższego swiadczenia i dopiero ubiegac sie o świadczenie wyższe ,i teraz mam tego dość porostu niesamowity mętlik w głowie

   • #28 napisane przez ~agnieszka
    około 1 dni temu

    co mni poradzicie bo tylko wy mni zostaliście przecież skarga kasacyjna to czekanie rok i zero gwarancij

    • #29 napisane przez ~jamci
     około 1 dni temu

     Za mało danych. Z tego co piszesz, można wywnioskować, że nadal pobierasz ZDO lub SZO. Czy przy wniosku o ŚP składałaś oświadczenie o woli rezygnacji w przypadku powstania zbiegu do dwóch świadczeń?

     • #30 napisane przez ~Jan
      około 1 dni temu

      poczytaj wszystkie moje wypowiedzi , wszystko tam opisałem

     • #31 napisane przez ~agnieszka
      około 1 dni temu

      niestety nie pisalam pobieram zdo

     • #32 napisane przez ~jamci
      około 1 dni temu

      Czyli występowała i występuje negatywna przesłanka z art.27ust.5 u.ś.r. W takim stanie rzeczy w NSA teź nic nie wskórasz. Poczytaj to forum z naciskiem na wpisy Krzysztofa. Będziesz wiedziała co dalej robić.

     • #33 napisane przez ~agnieszka
      około 1 dni temu

      czyli powinnam pojsc do gopsu i zacząć sprawe od rezygnacij ze zdo i dopiero starać sie o śp tak jak sugeruje sd

     • #34 napisane przez ~jamci
      około 1 dni temu

      Najpierw to musisz wiedzieć jaką taktykę zastosujesz. Moźesz zrezygnować, możesz wystąpić o zamianę decyzji przyznającej świadczenie, itd. Wybór należy do Ciebie. A może poczekaj na oficjalne uzasadnienie.

  • #35 napisane przez ~Krzysztof
   około 1 dni temu

   ~Elżbieta
   jeśli Twój komentarz skierowany jest do mnie to dziękuję
   ponad godzinę temu wróciliśmy z półgodzinnego spaceru – kość po wypadku zrosła się prawidłowo, więc od paru tygodni pionizowaliśmy i chodziliśmy jedynie w mieszkaniu, a dzisiaj było dosyć ciepło, więc wygoniliśmy się na zewnątrz
   Pozdrawiam

   • #36 napisane przez ~opiekunka
    około 17 godziny temu

    Fajnie, ze Twoja Mama znowu mobilna.
    To niezwykle wazne, dla komfortu zycia, jej zycia.
    Ale i dla Ciebie tez, wiadomo.

 • #37 napisane przez ~Elżbieta
  około 1 dni temu

  Panie Krzysztofie , prosze zerknąć na WSA Lublin , dzisiaj była rozprawa o św. pielęgnacyjne , może coś jest.Pozdrawiam.

  • #38 napisane przez ~Krzysztof
   około 1 dni temu

   Wyrok WSA w Lublinie sygn. akt II SA/Lu 434/17 z dnia 18-10-2017r.
   jak ukaże się w Bazie Orzeczeń to wkleję linka do ww wyroku

 • #39 napisane przez ~Halina
  około 1 dni temu

  Do Jana, najlepiej idż i osobiście porozmawiaj w SKO, zapytaj się czy oni mogliby przyznać Ci śp( mają takie możliwości).Powiedz, że w innych miastach tak robią. Ja w taki sposób uzyskałam śp

  • #40 napisane przez ~Jan
   około 1 dni temu

   Ale miałaś taką samą sytuację jak ja opisałem ?

 • #41 napisane przez ~Jan
  około 1 dni temu

  Moi drodzy miałem ZDO , napisałem do MOPS o przyznanie ŚP // napisałem , że zrezygnuję z ZDO w przypadku przyznania ŚP// , MOPS odrzucił , jedyna przesłanka to ZDO, odwołanie do SKO, które uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia w MOPS.Napisałem w MOPS o rezygnację z ZDO , które to zostało mi zabrane z końcem września.Dostałem z MOPS ponownie decyzję odmowną .I TERAZ MAM PYTANIE , czy w odwołaniu do SKO jeszcze raz napisac wszystko to co juz raz im napisałem , dodając tylko , że skutecznie zrezygnowałem z ZDO ?

  • #42 napisane przez ~Jan
   około 1 dni temu

   Dodam tylko że w odwołaniu do SKO korzystałem ze wzoru z tego forum a jest to kilka ładnych stron

  • #43 napisane przez ~jamci
   około 1 dni temu

   „Jan” za pierwszym razem jedyna przesłanka to ZDO. To co było negatywną przesłanką za drugim razem?

   • #44 napisane przez ~Jan
    około 1 dni temu

    jamci tym razem chodzi tylko o formalność , ponieważ rozmawiałem w MOPS i tak mimochodem powiedziano mi że po tym jak zrezygnowałem z ZDO , to nie ma zadnej juz przeszkody w przyznaniu mi przez SKO ŚP,mieli kilka takich przypadków i taka była procedura

    • #45 napisane przez ~jamci
     około 1 dni temu

     Jeżeli to tylko formalność, to dlaczego MOPS za drugim razem dał decyzję odmowną??? Czym motywował decyzję?

    • #46 napisane przez ~Krzysztof
     około 1 dni temu

     jeśli aktualnie po rezygnacji z ZDO spełniasz wszystkie warunki ustawy to jakim prawem odpowiedzialność wydania przepisowej decyzji MOPS przerzuca na SKO
     po jakie licho w tym MOPSie przychodzą do pracy
     kuriozum
     k….a należałoby zebrać od opiekunów wszystkie takie „urzędowe kwiatki” i wysłać do . . . no właśnie gdzie … do gazet, do PG, do NIKu . . . .gdzie

     • #47 napisane przez ~Jan
      około 1 dni temu

      tak mi powiedziano w MOPS , dodając że otrzymam ŚP , tak jak inni , którzy na to składali

     • #48 napisane przez ~Jan
      około 1 dni temu

      jeszcze dodam , że po uchyleniu przez SKO decyzji MOPR, pani urzędniczka powiedziała abym od razu napisał o rezygnację z ZDO , jeszcze zanim wydano drugą negatywną decyzje w MOPR i tak też zrobiłem

     • #49 napisane przez ~Jan
      około 1 dni temu

      podobną sytuację miała opiekunka brata , pisała o tym , że drugi raz się odwołała do SKO i to ono jej przyznało ŚP , przynajmniej tak to zrozumiałem

     • #50 napisane przez ~jamci
      około 1 dni temu

      Jan, odważnie napisz co było powodem wydania decyzji odmownej, po decyzji kasatoryjnej SKO.

     • #51 napisane przez ~Jan
      około 1 dni temu

      ORZEKAM odmówić Panu prawa do świadczeń rodzinnych w formie:
      • świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną:, w kwocie 1406,00 zł miesięcznie, na okres od Ol .07.2017 r do bezterminowo.
      UZASADNIENIE
      W dniu 03.07.2017 r. złożył Pan wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu sprawowania opieki nad matką Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie decyzją Nr 007845/SP/07/2017 z dnia 03.07.2017 r. odmówił Panu przyznania świadczenia.
      W związku ze złożonym przez Pana odwołaniem Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją znak 406.591/AH/XII/17 z dnia 13.09.2017 r. uchyliło w całości decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Nr 007845/SP/07/2017 z dnia 31.07.2017
      r. i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.
      Po oonownym, wnikliwym rozpatrzeniu sprawy ustalone, co następuje:
      Zgodnie z art. 17 ust. lb ww. ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeśli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.
      Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r., sygn. akt K 38/13 (Dz. U z 2014 r. poz. 1443) orzeczono, że art. 17 ust. lb ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,. w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności jest niezgodny z art- 32 ust. I Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie z uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego wynika, że:
      - Trybunał Konstytucyjny orzekł o częściowej niekonstytucyjności wprowadzenia do ustawy o świadczeniach rodzinnych kryterium wieku powstania niepełnosprawności, jako przesłanki uzależniającej uzyskanie śviadczenia pielęgnacyjnego; – wyrok nie oznacza usunięcia tego kryterium z ustawy;
      - wyrok nie stanowi podstawy do uchylenia decyzji, które już przyznały prawo do świadczenia pielęgnacyjnego; wyrok nie kreuje także nowego prawa do żądania świadczenia przez opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, jeżeli niepełnosprawność ich podopiecznych powstała już po okresie dzieciństwa.
      Ponadto Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku wskazał, że wykonanie ww. uroku wymaga podjęcia niezbędnych oraz niezwłocznych działań ustawodawczych prowadzących do przywrócenia rówmego traktowania opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Ustawodawca ma w tej kwestii pewien margines swobody. Ustawodawca dotychczas nie uregulował powyższej kwestii stosowną normą prawną.
      W analizowanej sprawie, Pani legitymuje się orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS nr 19z dnia 01. r. z którego wynika, że niezdolność do samodzielnej egzystencji powstała, kiedy Pani miała 59 lat. Pan ubiega się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad matką, jednak w świetle ww. przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych nie znajduje się w kręgu osób uprawnionych do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, bowiem niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała w wieku powyżej 25 lat.
      Zauważyć należy ponadto, że ustawodawca przewidział przyznanie świadczenia opiekuńczego na dorosłe osoby niepełnosprawne wprowadzając do ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenie w postaci specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna, na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna.
      Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz. U. z 2014r. poz. 567) zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. Il ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 lipca 2013
      W myśl art. 2 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy zasiłek dla opiekuna przysługuje za okres od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od dnia 15.05.2014 r.), jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. W oparciu o powyższe regulacje prawne został Panu przyznany zasiłek dla opiekuna.
      Rozważając natomiast zastosowanie w Pana sprawie art. 27 ust 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którym w przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń: świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną – Ośrodek stoi na stanowisku, iż przepis ten dotyczy tej grupy wnioskodawców, którzy spełniają warunki do przyznania obu świadczeń: świadczenia pielęgnacyjnego i zasiłku dla opiekuna. Pan natomiast, jak wyżej wyjaśniono, nie spełnia warunku określonego w art. 17 ust lb ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zatem dokonanie przez Pana wyboru świadczenia nie może być brane pod uwagę przy rozstrzyganiu „miosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
      PodkRślić należy, że decyzje w przedmiocie świadczeń rodzinnych mają charakter decvzji związanych, co oznacza, że sposób rozstrzygnięcia sprawy (przyznanie bądź odmowa przyznania świadczenia) nie został pozostawiony uznaniu organowi administracji publicznej, ale jest ściśle uzależniony od istnienia, bądź braku określonych w przepisach prawa okoliczności, które warunkują takie, a nie inne rozstrzygnięcia sprawy.
      Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.
      POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH
      1. Od niniejszej decyzji służy, w trybie art. 127 I Kpa, prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
      2. Zgodnie z art. 127a 1 Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję.
      Z dniem doręczenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

      z upoważnienia

     • #52 napisane przez ~jamci
      około 1 dni temu

      Powiem więcej. Jeżeli to prawda co pisze Jan, to urzędnik odpowiedzialny za decyzję wydaną po decyzji kasatoryjnej SKO, powinien poszukać sobie pracy gdzie rozum nie jest potrzebny. Tylko czy jest taka praca.

  • #53 napisane przez ~ilona
   około 1 dni temu

   Janie a czy w uzasadnieniu decyzji Sko jest jakaś zmianka na temat art. 17ust 1???

   • #54 napisane przez ~opiekunka
    około 17 godziny temu

    Ilono, czytalas tekst cytowany przez Jana? A moze pytasz, bo nie chcialo Ci sie czytac (za dlugi?)?

 • #55 napisane przez ~Kalina_2
  około 1 dni temu
 • #56 napisane przez ~jamci
  około 2 dni temu

  „ilona” podejrzewam, że Ty nie potrzebujesz pomocy od użytkowników tego forum, ale od fachowca z branży medycznej. To nie jest złośliwość, tylko troska o Ciebie.

  • #57 napisane przez ~Krzysztof
   około 2 dni temu

   Szanujmy się na wzajem i bardzo proszę powstrzymywać się od takich komentarzy, gdyż mogą być krzywdzące

   niewątpliwie Ilona zaangażowała się całkowicie w wywalczenie prawa do SP na etapie MOPSa i trzeba trzymać kciuki za Jej starania

   • #58 napisane przez ~ilona
    około 2 dni temu

    Panie Krzysztofie taks osoba powinna być zablokowana!! nie ma zielonego pojęcia na temat mojej sprawy! mimo podania syg akt mojej sprawy,nawet nie stara się zrozumieć!! to jest oczywiste ze przez ostatni tydzień zyje ta sprawą bo kto inny jak nie ja to załatwi i udowodni moją NASZA racje!!!

    • #59 napisane przez ~Krzysztof
     około 2 dni temu

     przeczytałem dokumenty i stwierdzam, że nie wypłacili Tobie pomocy finansowej do ŚP wynikającej z Rozporządzenia RM z dnia 26 marca 2013r., czyli po 200,00 zł za każdy miesiąc w okresie od kwietnia do grudnia 2013r.
     skoro wypłacili pomoc w kwocie 100,00 za określony czas to tym bardziej winni wypłacić i tę ww przeze mnie w kwocie po 200,00 zł
     śmiało możesz od nich jej żądać jako całkowicie należnej

     dokładnie ile wniosków o ŚP złożyłaś po wyroku TK (doliczyłem się trzech – czy tak ?)
     moim zdaniem powinnaś żądać przyznania ŚP od maja 2015r.

     • #60 napisane przez ~ilona
      około 2 dni temu

      tak! otrzymałam to!! przesłałam Panu zdj wsztstkich decyzji jakie mam! z pominiecien tych pierwszych odmawiających sp co już wygrałam

  • #61 napisane przez ~ilona
   około 2 dni temu

   ,,jamci,, przeczytaj mój wyrok! a potem się mądruj o ile go zrozumiesz!!!!!!!

 • #62 napisane przez ~ilona
  około 2 dni temu

  LESZNO nie przyznaje Sp na etapie 1 instancji!! podobno sa 2 przypadki coo SKO cofnelo i dopiero dali ale jak rozmawiałam to krzycza ze nie interesuje ich wyrok tk tylko,, ich pusta ustawa,, Ma ktoś jakies dokumenty dotyczące Leszna?? to jest moje województwo dlatego pytam???

Brak trackbacków.